top of page

עיסוי רחם עצמי

הטיפול בעיסוי רחם זוהי אומנות נפלאה אשר לה יתרונות רבים,

אך הצלחת הטיפול קשור ישירות גם לטיפול העצמי שלך.

במפגשים אעביר לך את הכלים של אומנות זו לטיפול עצמי.  

נוכל לחזור ולהתאמן בהם לאורך תקופת המפגשים.

העיסוי העצמי יעמיק את יכולת ההקשבה לעצמך ולריחמך ויטיב עם בריאותך.

bottom of page